NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, MEDIACJA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, MEDIACJA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE
  • 12.05.2023

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedsięwzięcie to już od kilku lat zapewnia dostęp do pomocy prawnej zupełnie za darmo osobom, które nie stać na skorzystanie z płatnej, komercyjnej  porady.

      W roku 2023 Starosta Jarosławski uruchomił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  w tym punkt ze specjalizacją niepodatnej mediacji. Punkty mają pięć lokalizacji w miejscowościach wiejskich, co umożliwia łatwiejszy dostęp do porad prawnych dla osób  z ograniczoną możliwością dojazdu do miasta. Punkt w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu działa od godz. 8:00 do 16:00, co z kolei pozwala na skorzystanie z porad niejako „przy okazji” osobom, które załatwiają swoje sprawy urzędowe.       

       Porad prawnych w 2023 roku udzielają adwokaci i radcowie prawni, doradcy, mediatorzy oraz prawnicy działający z ramienia organizacji pozarządowych.
      
       Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja  przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

W jaki sposób jest to weryfikowane?
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest  w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej  lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.


W ramach bezpłatnej pomocy można liczyć na to, że prawnik podczas spotkania poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym.


Zgodnie z ustawą prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym  oraz pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym.


Możliwe jest także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym albo ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Doradca działający w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokona rozpoznania problemu i udzieli porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

Ponadto osoba korzystająca z pomocy może być objęta darmową mediacją. Bezpłatna mediacja obejmuje:
1.    poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2.    przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,  w tym w sprawie karnej;
3.    przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy  w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


        Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie udzielania porad prawnych osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się - może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem  nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, prawnik informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.

Lista dostępna jest na stronach internetowych starostwa oraz poszczególnych gmin w powiecie, a także w punktach pomocy prawnej.


UMAWIANIE WIZYT NA BEZPŁATNE PORADY
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  (016) 624 62 62 w dni robocze w godz. 7:00 do 15:00
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (tj. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. przez telefon).

Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail:
kontrola@powiat.jaroslaw.pl

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://np.ms.gov.pl/


1. Informacja 2023.docx

2. Informacja Rokietnica.docx

3. Karta info dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.doc

4. Karta info mediacje.docx

5. Karta info pomoc prawna.doc

6. Karta info poradnictwo obywatelskie.doc

7. Klauzula informacyjna RODO punkt pomocy prawnej.docx

8. LISTA PORADNICTWA.docx

9. Lokalizacja i harmonogram Punktów NPP 2023.docx

10. Zasady udzielania pomocy.docx

Zaktualizowano 4 lipca 2023 r.