Wyższe wysokości świadczeń rodzinnych Drukuj

 

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. kryterium dochodowe wynosi:

 • kryterium ogólne - 674,00 zł
 • kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - 764,00 zł

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.

Wysokość zasiłków rodzinnych wynosi:

 • na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 89, 00 zł;
 • na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 118,00 zł;
 • na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia - 129,00 zł.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wysokość dodatku wynosi 265,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 530,00 zł na wszystkie dzieci.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wynosi:

 • 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 • 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:

 • 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
 • 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Pozostałe kwoty świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego pozostają bez zmian.

Podwyższenie progów dochodowych i zasiłków rodzinnych będzie dwuetapowe, kolejny wzrost kwot zasiłków nastąpi od 1 listopada 2016 r. oraz kryteriów dochodowych od 1 listopada 2017 r.

Bez zmian pozostaje:

 1. wysokość kwoty uprawniającej do uzyskania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 1922,00 zł netto na osobę w rodzinie;
 2. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1000,00 zł;
 3. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł miesięcznie;
 4. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł na dziecko;
 5. wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 1000,00 zł na jedno dziecko;
 6. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego - 153,00 zł miesięcznie;
 7. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego - 520,00 zł miesięcznie;
 8. wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 520,00 zł miesięcznie.