OCHOTNICZA STARŻ POŻARNA W ROKIETNICY W KARAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM Drukuj

Dnia 9 lutego  2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica zawarte zostało trójstronne porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Porozumienie podpisali:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu  bryg. Krzysztof Kowal, Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Waldemara Kapłon.

Porozumienie obowiązuje do dnia 30.04.2026.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi, podpisane porozumienie to pierwszy krok, do włączenia na okres 5 lat jednostki OSP w Rokietnicy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Porozumienie stanowi bowiem podstawę do wydania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej decyzji o włączeniu jednostki w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego mogą wejść tylko najlepiej wyszkolone, wyposażone i wykazujące najwyższą gotowość operacyjną jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie kraju. Jednostka musi posiadać zarówno odpowiednie wyposażenie sprzętowe, określoną liczbę wyszkolonych druhów, skuteczny systemy łączności, powiadamiania i alarmowania jak również pozostawać w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju. Wejście w jego struktury to prestiżowe wydarzenie, które stanowi jednocześnie wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe działania ratownicze. Taka jednostka ma możliwość dalszego rozwoju i stanowi siły pierwszego rzutu w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu to m.in. walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i kwalifikowana pierwsza pomoc.

Włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu oraz umożliwi dalszy rozwój jednostki.