Czas na aktywność w Gminie Rokietnica PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy przystąpił do realizacji projektu systemowego realizowanego w okresie od 01 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r. współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Celem głównym projektu jest:
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 10 podopiecznych GOPS, w tym zwłaszcza kobiet do końca 2011 roku.

W dniu 24 października 2011r. 10 Uczestników Projektu, wyłonionych podczas rekrutacji, która przebiegła z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn przystąpiło do udziału w tzw. szkoleniach miękkich. Wobec Uczestników Projektu w ramach aktywnej integracji zastosowane zostały 2 instrumenty:

1. Udziału w zajęciach grupowych w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, w tym min.:
a) Budowania odporności na stres,
b) Nauki przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych,
c) Pisania CV,
d) Pisania listu motywacyjnego.

2. Udział w zajęciach indywidualnych tj.:
a) W konsultacjach psychologicznych,
b) W doradztwie zawodowym.

W miesiącu listopadzie w ramach aktywnej integracji dla Uczestników Projektu zaplanowane są kursy zawodowe kucharz – kelner.

 

GALERIA