Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów PDF Drukuj Email

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów składa posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – do wniosku dołącza się pisemną zgodę właściciela. W przypadku współwłasności działki zgodę na usunięcie drzew musi wyrazić każdy z współwłaścicieli.

 

Wniosek powinien zawierać:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o którym mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

b) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których urządzeń, o którym mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

c) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana

d) zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wycinkę (np. w postaci podpisu na wniosku).

Powyższa zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

- spółdzielnię mieszkaniową

- wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali

- zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa

- użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotami o których mowa w pkt 2a - 2c (art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody)

e) oświadczenie o udostępnieniu informacji o której mowa w art. 83 ust.4 (w przypadku spółdzielni i wspólnot).

f) nazwę gatunku drzewa lub krzewu

g)obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

- posiada kilka pni – obwód każdego z nich

- nie posiada pnia – obwód bezpośrednio poniżej korony drzewa

h) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew

i) miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

j) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu (w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane), określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości

k) projekt planu:

- nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż usuwane, stanowiących kompensację przyrodniczą

- przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane (wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu) oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew i krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

l) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar „Natura 2000” w przypadku realizacji przedsięwzięcia dla którego jest wymagane ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie… oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.

m) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 jeżeli zostało wydane.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Rokietnica, Rokietnica 682, 37-562 Rokietnica

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia:

Zezwolenie wydaje się w ciągu 30 dni w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni w formie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Inne informacje:

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Rokietnica, przy czym zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w przypadku braku konkretnego uzasadnienia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Osobom prywatnym pozwolenia są wydawane bezpłatnie. Firmy i instytucje muszą jednak, w określonych sytuacjach uiścić opłatę. Pomimo, że opłaty za wydanie pozwolenia na wycinkę są znaczne, warto uzyskać ten dokument.

Kary za wycięcie drzewa bez pozwolenia są bardzo wysokie i mogą sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych.

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U.2013 r. poz.627 z póżn. zm) administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek określanych rokrocznie w Obwieszczeniu Ministra Środowiska.

Zgodnie z art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody uzyskania zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew lub krzewów:

1)    krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;

2)    krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3)    drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a)  35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4)    drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5)    drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6)    drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7)    drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8)    drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9)    drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10)  drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11)  drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12)  drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13)  prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14)  drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a)  jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15)  drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 1 opłat nie nalicza się za usunięcie drzew i krzewów:

1)    drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2)    drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3)    drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

4)    drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

5)    drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

6)    drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

7)    drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

a)  75 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

–   w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8)    krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

9)    drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

10)  drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

11)  topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

12)  drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

13)  drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

14)  drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

15)  drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 poniżej przedstawiono stawki opłat za usuwanie drzew i krzewów

MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW ZA JEDEN CENTYMETR OBWODU PNIA MIERZONEGO NA WYSOKOŚCI 130CM.

Lp.

Wielkość obwodu pnia w cm

Stawki opłat za 1 cm w zł

1

do 25

345,30

2

od 26 do 50

524,36

3

od 51 do 100

818,52

4

od 101 do 200

1278,96

5

od 201 do 300

1918,42

6

od 301 do 500

2685,78

7

od 501 do 700

3453,15

8

powyżej 700

4476,33

 

STAWKI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW DRZEW

Lp.

Rodzaje, gatunki i odmiany drzew

Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm

1

Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew

13,84

2

Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona

37,63

3

Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik

91,54

4

Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew

345,30

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.doc