Sonda

Czego brakuje na tej stronie?
 

Licznik wyświetleń strony

Dzisiaj29
Wczoraj157
W tym tygodniu397
W tym miesiącu1739
Wszystkich wyświetleń420191

Polecamy

Pogoda

Oficjalny Serwis Informacyjny Gminy Rokietnica
Wakacje w bibliotece 2014 - podsumowanie PDF Drukuj Email

W Komunalnej Bibliotece Publicznej w Rokietnicy w lipcu i sierpniu odbywały się wakacyjne zajęcia dla dzieci z terenu Gminy. Zainteresowane dzieci brały aktywny udział w zabawach i zajęciach edukacyjnych, utrwalając swoją wiedzę o przeczytanych książkach i otaczającej nas przyrodzie. Dzieci rozwijały swoje zdolności literackie i plastyczne, rozwiązywały zagadki, rebusy i krzyżówki, pracując zawsze z radością i uśmiechem.

Więcej…
 
Informacja 24.09.2014 r. PDF Drukuj Email

Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 
Afrykański pomór świń PDF Drukuj Email

Afrykański pomór świń, materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń.pdf

 
Podkarpacki System eAdministracji Publicznej PDF Drukuj Email

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne"

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Zasadniczym celem projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Efektem realizacji ww. celu będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto zakłada się istotny wpływ tego projektu na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa. Realizacja rozwiązań będących przedmiotem projektu wymusi rozwój infrastruktury łącz telekomunikacyjnych na tym obszarze.

Projekt ukierunkowany jest na:

- podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli,

- zawiązanie w oparciu o realizowany projekt - sieci współpracy samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu,

- zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie,

- spełnienie prawnych zobowiązań w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.:

- wnoszenie podań w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urzędowe poświadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) jako skuteczne narzędzie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego ma umożliwić komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także  zapewnić podniesienie efektywności działania administracji samorządowej na terenie województwa podkarpackiego.

Gmina Rokietnica przystąpiła wspólnie z Województwem Podkarpackim do przygotowania i realizacji tego Projektu (pierwsza robocza nazwa Projektu to: System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim - SEKAP). W dniu 16 maja 2008 r. w Rzeszowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Podkarpackim, zwanym Liderem Projektu, a Gminą Rokietnica i 179 innymi samorządami (gminy, miasta , powiaty), zwanymi Partnerami w sprawie: wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP).

W wykonaniu postanowień porozumienia w dniu 1 października 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Gminą Rokietnica w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Przedmiotem tej umowy jest określenie zasad i warunków wzajemnej współpracy przy realizacji Projektu.

Zakres przedmiotowy Projektu umożliwi Stronom cyfrową komunikację wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem, a urzędem. Na pakiet produktów będą się składały jednostkowe pakiety produktów, wdrożone z osobna dla każdego z Partnerów Projektu. W wyniku realizacji Projektu Partner stanie się właścicielem jednostkowego pakietu produktów.

W ramach projektu Gmina Rokietnica otrzymała w szczególności :

serwer wraz z licencją na system operacyjny , platformę workflow (serwer), antywirus (serwer) typu A - 1 szt., sprzęt aktywny LAN Przełącznik typu B (48 portowy) - 1 szt., projekt i budowa sieci LAN - łącznie 22 gniazda, zabezpieczenie brzegu sieci i VPN typu B - 1 szt., zestawy komputerów stacjonarnych - 22 szt. (w zestawie: komputer, mysz, klawiatura, system operacyjny), monitory komputerowe - 22 szt., pakiet oprogramowania biurowego - 22 szt., program antywirusowy (klient) - 22 szt., urządzenie Biura Obsługi Klienta typu A - 1 szt., infomat wewnętrzny - 1 szt., licencja Systemu Wewnętrznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow - 22 szt., zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) – 7 szt.

Podział kosztów pomiędzy Stronami przedstawia się następująco:
- planowany całkowity koszt realizacji Projektu przypadający na Partnera (Gminę Rokietnica) wynosi nie więcej niż 411 611,00 złotych brutto,
- wkład własny uznany za koszt kwalifikowany w Projekcie Partnera, w wysokości 15% i wynoszący nie więcej niż 61 331,00 złotych brutto, płaci Partner (Gmina Rokietnica).
- wkład własny uznany za koszty niekwalifikowane w Projekcie Partnera, wynoszący nie więcej niż 2 745,00 złotych brutto, płaci Partner (Gmina Rokietnica).
- pozostałe koszty kwalifikowane realizacji Projektu przypadające na Partnera (Gminę Rokietnica), w wysokości 85%, pochodzą ze środków RPO WP 2007-2013 i wynoszą nie więcej niż 347 535,00 złotych brutto.

Więcej informacji dotyczących Projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej znajdziecie Państwo na stronie internetowej Lidera Projektu pod adresem:

https://www.pseap.pl/
http://www.si.podkarpackie.pl

 
Informacja PDF Drukuj Email

 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokietnica przeznaczonych do dzierżawy.pdf

 
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego PDF Drukuj Email

Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy zorganizowała konkurs plastyczny – „ Jan Paweł II w naszych oczach ”. Konkurs trwał do 06.06.2014r. i skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Rokietnica. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej dowolna techniką i w dowolnym formacie przedstawiającej Jana Pawła II. Na konkurs wpłynęło 54 prace. pdf

 
Informacja 20.06.2014 r. PDF Drukuj Email

Informacja Starosty Jarosławskiego znak GK-III.6620.3.1.2014 z dnia16.06.2014 r., dotycząca rozpoczęcia prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Czelatyce gm. Rokietnica.pdf

 
NOWOŚCI W BIBLIOTECE! PDF Drukuj Email

W maju KBP w Rokietnicy powiększyła księgozbiór biblioteki o nowe pozycje książkowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do odwiedzania i korzystania ze zbiorów biblioteki.pdf (szczegóły po kliknięciu tutaj)

 
Wakacje w Bibliotece - edycja 2014 PDF Drukuj Email

Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy zaprasza dzieci z terenu Gminy Rokietnica na zajęcia biblioteczne w okresie wakacyjnym.pdf

 
Informacja PDF Drukuj Email

Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawie zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy, w związku z zabiegami chemicznej ochrony roślin.pdf

 
Zarzadzenie nr 23/2014 PDF Drukuj Email

Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Rokietnica wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.pdf

 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.4.2014.AW-4 z dnia 25.04.2014 r.pdf

 
Informacja PDF Drukuj Email

Informacja dotycząca zasad korzystania z Obiektu Sportowego w Rokietnicy.pdf

 
Obwieszczenie wyborcze PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 kwietnia 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf

 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.3.2014.AW-3 z dnia 15.04.2014 r.pdf

 
Ogłoszenie o zamówieniu 09.04.2014 r. PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
1. Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce /przez wieś/ dz. nr 886, 893,
2. Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica Wola /przez wieś/ dz. nr 1363/18

 
JAN PAWEŁ II W NASZYCH OCZACH PDF Drukuj Email

KOMUNALNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROKIETNICY OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY pt. ”JAN PAWEŁ II W NASZYCH OCZACH”.doc

 
Ogłoszenie o konkursie "Pododkarpacki Naturalny Wypas" PDF Drukuj Email

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwała Nr 328/7812/14 z dnia 11 marca 2014 r. ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2014 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas".pdf
Pełna ogłoszenia zostanie wyświetlona po kliknięciu tutaj.

 
Zaproszenie 31.03.2014 r. PDF Drukuj Email

Zaproszenie na III Niedzielne Pielgrzymowanie Podkarpacką Drogą św. Jakuba Via Regia.pdf

 
Zaproszenie do składania ofert PDF Drukuj Email

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ogrodzenia budynku Świetlica w miejscowości Tapin.pdf
Formularz ofertowy.pdf

 
«pierwszapoprzednia21222324252627282930następnaostatnia»

Strona 30 z 37