Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Rokietnica. Drukuj

 

Całkowity koszt projektu wyniósł 13 964,53 zł, z czego otrzymana dotacja wynosi 11 869,85 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym 50% kosztów ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 35 % kosztów udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Dofinansowanie wynika z konkursu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II- Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest w ilości 43,776 Mg. Projekt ma na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały zinwentaryzowane oraz ujęte w ,,Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica na lata 2012-2032”.

Wniosek o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych.pdf