Rokietnica Wola PDF Drukuj Email

Sołectwo Rokietnica Wola utworzono w dniu 31.12.1984. Zostało wyodrębnione z podziału miejscowości Rokietnica jako samodzielna jednostka. Gospodarzem sołectwa pełniącym funkcję sołtysa jest Pan Stanisław Napora urzędujący na tym stanowisku trzecią kadencję od roku 1994. Rokietnica Wola położona jest na styku Kotliny Sandomierskiej i subregionu, zwanego Pogórzem Karpackim a mówiąc ściślej, w jego części noszącej nazwę Pogórze Przemysko - Dynowskie. Ziemia Rokietnicka ze względu na piękno krajobrazu, ciekawe okazy przyrody i zabytki historyczne zalicza się do najbardziej urzekających i interesujących terenów południowo- wschodniej Polski.Obszar jest jednolity pod względem rzeźby terenu i ma charakter wyraźnie falisty. W części północnej przeważają wzniesienia o wysokości względnej około 50 m i stanowią one ok. 60% powierzchni. Bogactwem tego obszaru jest klimat. Rokietnica Wola posiada w miarę czyste, wolne od chemicznych zanieczyszczeń powietrze i należy do cieplejszych regionów Pogórza Przemysko- Dynowskiego. Znaczną część powierzchni wsi zajmują lasy, z bogatą roślinnością i licznymi zwierzętami. Rokietnica Wola jako sołectwo wsi Rokietnica, jest regionem typowo rolniczym, gdzie średnia gospodarstw wynosi 3,62 ha i od lat nie uległa zmianie. Wieś jest zelektryfikowana, stelefonizowana, podłączona do sieci gazowej i wodociągowej. Na terenie wsi nie działają żadne zakłady produkcyjne. Istnieje kilka prywatnych sklepów, które w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców w zakresie dostępności do artykułów codziennego użytku. Mieszkańcy  Rokietnicy Woli  utrzymują się głównie z rolnictwa. Tylko nieliczni pracują zawodowo. Wielu młodych ludzi to bezrobotni, którzy funkcjonują dzięki rencie lub emeryturze rodziców. Wieś nie posiada obiektów sportowych ani ośrodków kulturalnych poza szkołą i klubem wiejskim. Cała infrastruktura i ośrodki użyteczności publicznej znajdują się w oddalonej o 5 km Rokietnicy.

Sołectwo według stanu na dzień 31.12.2004  liczy obecnie 1077 mieszkańców .
W roku 2004 urodziło się 17 dzieci.
W roku 2004 zmarło 6 mieszkańców sołectwa.

N a s z e   o s i ą g n i ę c i a
W dniu 7 lutego 2003 roku została przekazana oficjalnie do użytku nowa Szkoła Podstawowa w naszym sołectwie . Budowana w rekordowym tempie siedemnastu  miesięcy przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Szówsku. Koszt budowy wyniósł 3 mln złotych. Dodatkowo szkoła otrzymała 130 tysięcy z Ministerstwa Edukacji Narodowej na wyposażenie placówki. Dziewięć w pełni wyposażonych pomieszczeń dydaktycznych , pracownia komputerowa , sala do gimnastyki , stołówka z zapleczem kuchennym, szatnie  nowoczesna kotłownia gazowa wzbudzają zapał wśród dzieci do lepszej nauki. W naszej  szkole uczy się 109 uczniów pracuje 10 nauczycieli. Dyrektorem Szkoły jest

Pani mgr Małgorzata Narolska powołana na to stanowisko przez Radę Gminy Rokietnica w 2000 roku.
Nowa szkoła stwarza warunki do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć z uczniami. Takim przykładem jest Szkolny Zespół Śpiewaczy ,,Rokiecianka" który powstał w 2002 roku skupiający  33 uczniów w przedziale wiekowym 6-13 lat.Kluczową ideą istnienia i funkcjonowania zespołu jest propagowanie kultry regionu , wsi , gminy a w szczególności folkloru ziemi rokietnickiej, tradycji związanych z obchodzeniem świąt religijnych i państwowych. ROKIECIANKA swoimi występami uświetnia nie tylko uroczystości szkolne i imprezy środowiskowe, ale przyczynia się też do promocji naszej gminy . Instruktorem a  zarazem  opiekunem zespołu  jest   Pani mgr  Maria Szajny  nauczyciel oddziału przedszkolnego naszej szkoły. Działalność zespołu finansowana jest z funduszy jakie znajdują się w skromnym budżecie szkoły .Aby zespół w pełni obrazował folklor rokietnickiej ziemi musimy dokonać zakupu strojów ludowych. Jest to wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego zmuszeni jesteśmy do poszukiwania sponsorów którzy przyczynią się do ratowania dobra kulturowego naszego regionu .Dobrowolnych wpłat można dokonywać na konto: SPOŁECZNY KOMITET POMOCY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI ROKIETNICKIEJ Nr.konta: 97 9091 0009 2001 0000 1863 0001 Bank Spółdzielczy w Chłopicach o/Rokietnica. Mamy obiekt którego może pozazdrościć niejedno miasto. To duży krok ku postępowi .Nie zmarnujemy tej szansy.Wielu uczniów naszej szkoły zostało laureatami konkursów recytatorskich , plastycznych i sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Nasza szkoła otrzymała wyposażenie pracowni komputerowej w postaci sprzętu komputerowego ufundowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ilości 6 zestawów , oraz z Kancelarii Prezydanta RP w ramach projektu "Internet w każdej szkole" w ilości 10 zestawów.
W dniu 4 lutego 2005 roku naszą szkołę odwiedzili niezwykli goście w osobach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Wojciecha Olejniczaka , Wicewojewody Podkarpackiego Pana Stanisława Długosza Starosty Powiatu Jarosławskiego Pana Tomasza Oronowicza , Prezesa Agencji Własności Rolnej Pana Zdzisława Siewierskiego ,Dyrektora Agencji Własności Rolnej Pana Zygmunta Sosnowskiego, Prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej Pana Stanisława Bartmana , Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pana Marka Puzio,Wojta Gminy Zarzecze a zarazem członka Krajowej Rady Izby Rolniczej Pana Wiesława Kubickiego , Wójta Gminy Chłopice Pana Stanisława Koniecznego ,przedstawiciela Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Pani Aliny Pieniążek , Wójta Gminy Rokietnica Panią Bożenę Gmyrek oraz przedstawicieli samorządu gminnego. W ramach programu "Internet w każdej szkole " Pan Minister Wojciech Olejniczak dokonał uroczystego otwarcia pracowni komputerowej w której znajduje się obecnie 24 stanowisk komputerowych z dostepem do internetu. Podczas uroczystości uczniowie naszej szkoły zaprezentowali przybyłym gościom montaż słowno-muzyczny pt,,KOMPUTERLANDIA'', mogliśmy też podziwiać wystep szkolnego zespołu śpiewczego "Rokiecianka".Pan Minister odczytał list gartulacyjny od Przezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego i przekazał go na ręce Pani Dyrektor. Uśmiechnięte buzie naszych dzieci są najlepszym wyrazem wdzięczności za otrzymaną pomoc z Kancelarii Prezydanta RP.

N a s z e   z a m i e r z e n i a
W roku 2003 społeczność naszego sołectwa podjęła  decyzję o  budowie  kościoła dojazdowego .Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia jest ks.Kazimierz Lewczak- proboszcz parafii Rokietnica a zarazem dziekan Dekanatu Pruchnik . Ogólny koszt budowy szacuje się na kwotę 4 mln.zł. Zawiązał się Komitet Budowy Kościoła w skład którego wchodzi 15 osób. Przewodniczącym Komitetu jest Pan Franciszek Krysa, który przy współudziale sołtysa Pana Stanisława Napory  bardzo żywiołowo angażują się w prace związane z prowadzeniem budowy. Działkę  pod budowę nowej świątyni ofiarował Pan Tadeusz Olchowy. Budowa świątyni  prowadzona jest ze składek mieszkańców sołectwa.Za zebrane pieniądze w 2003 roku zakupiono cegłę w ilości 60 tys. sztuk , stal zbrojeniową w ilości 2,5 tony , bloczki betomitomitowe w ilości 6 tyś.szt oraz betonu w ilości 90 m3. Pierwsze prace na placu budowy zostały rozpoczęte latem 2004 roku . Polegały one na  zniwelowaniu terenu i przygotowaniu go do rozpoczęcia prac ziemnych w jesieni 2004 roku. Wczesną jesienią przystąpiono do kopania fundamentów i zalania ławy. Wykonano izolację i odwodnienie fundamentów , wybudowano kostnicę nad którą wylano strop, wybudowano schody wejściowe . Ogólny koszt wykonanych prac na dzień 31.12.2004 wyniósł 102 tys.zł. Wszystkie prace są wykonywane przez społeczność naszego sołectwa . Komitet Budowy Kościoła zwraca się z prośbą do wszystkich, którym leży na sercu wybudowanie tej świątyni o pomoc finansową. Dobrowolnych wpłat można dokonywać na konto: Komitet Budowy Kościoła w Woli Rokietnickiej nr konta: 95 9091 0009 2001 0000 1964 0001 BS. Chłopice o/Rokietnica           

Opracowli: Maria i Witold Szajny