Asystent rodziny PDF Drukuj Email

Od m-ca lipca  2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy zatrudnił asystenta rodziny, który realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Ustawa powstała dla dobra dzieci, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową.

Na terenie gminy asystent ma pod opieka 12 rodzin, rodziny odwiedzane są systematycznie raz w tygodniu w miejscu zamieszkania. Asystent rodziny ma stały kontakt z wychowawcami klas dzieci z rodzin, które ma pod swoją opieką.  W ramach pracy asystenta z rodzinami realizowany jest plan pracy z rodziną,  w którym prowadzone są następujące formy działania:


- pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego,
- pomoc w poprawie sytuacji bytowej,
- pomoc w załatwianiu świadczeń socjalnych i rodzinnych,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- pomoc w rozwoju poziomu umiejętności wychowawczych,
- rozwój umiejętności zawodowych,
- wsparcie w zakresie aktywności społecznej poszczególnych członków rodziny,
- poprawienie stosunków panujących w rodzinie,
- działania interwencyjne i zaradcze w sytuacjach zagrożenia bezpośredniego.