Oficjalny Serwis Informacyjny Gminy Rokietnica
Informacja PDF Drukuj Email

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 24.11.2014 r., znak PSKA53-12-128/14, informująca o zdatności do picia wody z ujęcia w Tapinie.pdf

 
Szanowni mieszkańcy Gminy Rokietnica PDF Drukuj Email

Pragnę serdecznie podziękować Wam za tak ogromne poparcie udzielone mi w dniu
16 listopada 2014 r., podczas wyborów samorządowych.
Składam gorące podziękowanie wszystkim mieszkańcom gminy, którzy w tym dniu oddali na mnie swój głos, jak również na radnych z KWW na Rzecz Rozwoju Gminy Rokietnica, a także tym, którzy wzięli udział w głosowaniu spełniając swój obywatelski obowiązek.
Dziękuję za to, że wspieraliście mnie podczas kampanii wyborczej, dając siłę do działania, a później ogromny mandat zaufania. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby swoje obowiązki wykonywać sumiennie i z należytą starannością, a danego mi zaufania nigdy nie zawieść.
Składam gratulacje wszystkim, którzy zdobyli społeczne zaufanie i zostali wybrani do organów samorządu gminnego.
Państwa udział w tych wyborach jest potwierdzeniem mojej wiary w to, że Gmina Rokietnica będzie się nadal dobrze rozwijać ku pożytkowi obecnych i przyszłych pokoleń.

Bożena Gmyrek

 
Zmiana godzin otwarcia biblioteki PDF Drukuj Email

Informujemy wszystkich mieszkańców, że od listopada 2014 roku nastąpi zmiana dotychczasowych godzin pracy Komunalnej Biblioteki Publicznej w Rokietnicy.
Biblioteka będzie czynna w następujących godzinach:
8.00 – 16.00 Poniedziałek
9.30 – 17.00 Wtorek
8.00 – 16.00 Środa
8.00 – 16.00 Czwartek
9.30 – 17.00 Piątek
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 
Informacja PDF Drukuj Email

Świetlica Wiejska w Rokietnicy prowadzi zapisy do grupy tanecznej mażoretek. Więcej szczegółowych informacji zostanie wyświetlonych po kliknięciu tutaj.pdf

 
Zaproszenie na zajęcia taneczne PDF Drukuj Email

Świetlica Wiejska w Rokietnicy zaprasza na zajęcia taneczne. Szczegóły zostaną wyświetlone po kliknięciu tutaj.pdf

 
Informacja ze Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy PDF Drukuj Email

Grafik zajęć z Języka Angielskiego, Matematyki, oraz Resocjalizacyjno - Integracyjnych na Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy.pdf

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

ŚWIETLICA WIEJSKA W ROKIETNICY CZYNNA!!!
Pon.-Pt. 12:30-20:30

W ramach zajęć świetlicowych oferujemy: kółko językowe, kółko matematyczne, warsztaty plastyczne, zajęcia resocjalizacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży, zajęcia ruchowe (gra w bilard, tenisa stołowego), gry towarzyskie (szachy, warcaby, gry karciane, gry planszowe), konkursy i wystawy okolicznościowe.

 
Ogłoszenie o konkursie PDF Drukuj Email

Świetlica wiejska w Rokietnicy serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moje wspomnienie o Janie Pawle II”. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do świetlicy w godzinach od 13.00 do 20.00 w celu przygotowania prac konkursowych. Termin złożenia prac upływa 22.10.2014r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.10.2014r. w świetlicy wiejskiej w Rokietnicy o godzinie 15.00.
ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ!!!
Regulamin konkursu.pdf

 
Wakacje w bibliotece 2014 - podsumowanie PDF Drukuj Email

W Komunalnej Bibliotece Publicznej w Rokietnicy w lipcu i sierpniu odbywały się wakacyjne zajęcia dla dzieci z terenu Gminy. Zainteresowane dzieci brały aktywny udział w zabawach i zajęciach edukacyjnych, utrwalając swoją wiedzę o przeczytanych książkach i otaczającej nas przyrodzie. Dzieci rozwijały swoje zdolności literackie i plastyczne, rozwiązywały zagadki, rebusy i krzyżówki, pracując zawsze z radością i uśmiechem.

Więcej…
 
Afrykański pomór świń PDF Drukuj Email

Afrykański pomór świń, materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń.pdf

 
Podkarpacki System eAdministracji Publicznej PDF Drukuj Email

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne"

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Zasadniczym celem projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Efektem realizacji ww. celu będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto zakłada się istotny wpływ tego projektu na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa. Realizacja rozwiązań będących przedmiotem projektu wymusi rozwój infrastruktury łącz telekomunikacyjnych na tym obszarze.

Projekt ukierunkowany jest na:

- podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli,

- zawiązanie w oparciu o realizowany projekt - sieci współpracy samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu,

- zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie,

- spełnienie prawnych zobowiązań w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.:

- wnoszenie podań w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urzędowe poświadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) jako skuteczne narzędzie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego ma umożliwić komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także  zapewnić podniesienie efektywności działania administracji samorządowej na terenie województwa podkarpackiego.

Gmina Rokietnica przystąpiła wspólnie z Województwem Podkarpackim do przygotowania i realizacji tego Projektu (pierwsza robocza nazwa Projektu to: System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim - SEKAP). W dniu 16 maja 2008 r. w Rzeszowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Podkarpackim, zwanym Liderem Projektu, a Gminą Rokietnica i 179 innymi samorządami (gminy, miasta , powiaty), zwanymi Partnerami w sprawie: wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP).

W wykonaniu postanowień porozumienia w dniu 1 października 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Gminą Rokietnica w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Przedmiotem tej umowy jest określenie zasad i warunków wzajemnej współpracy przy realizacji Projektu.

Zakres przedmiotowy Projektu umożliwi Stronom cyfrową komunikację wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem, a urzędem. Na pakiet produktów będą się składały jednostkowe pakiety produktów, wdrożone z osobna dla każdego z Partnerów Projektu. W wyniku realizacji Projektu Partner stanie się właścicielem jednostkowego pakietu produktów.

W ramach projektu Gmina Rokietnica otrzymała w szczególności :

serwer wraz z licencją na system operacyjny , platformę workflow (serwer), antywirus (serwer) typu A - 1 szt., sprzęt aktywny LAN Przełącznik typu B (48 portowy) - 1 szt., projekt i budowa sieci LAN - łącznie 22 gniazda, zabezpieczenie brzegu sieci i VPN typu B - 1 szt., zestawy komputerów stacjonarnych - 22 szt. (w zestawie: komputer, mysz, klawiatura, system operacyjny), monitory komputerowe - 22 szt., pakiet oprogramowania biurowego - 22 szt., program antywirusowy (klient) - 22 szt., urządzenie Biura Obsługi Klienta typu A - 1 szt., infomat wewnętrzny - 1 szt., licencja Systemu Wewnętrznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow - 22 szt., zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) – 7 szt.

Podział kosztów pomiędzy Stronami przedstawia się następująco:
- planowany całkowity koszt realizacji Projektu przypadający na Partnera (Gminę Rokietnica) wynosi nie więcej niż 411 611,00 złotych brutto,
- wkład własny uznany za koszt kwalifikowany w Projekcie Partnera, w wysokości 15% i wynoszący nie więcej niż 61 331,00 złotych brutto, płaci Partner (Gmina Rokietnica).
- wkład własny uznany za koszty niekwalifikowane w Projekcie Partnera, wynoszący nie więcej niż 2 745,00 złotych brutto, płaci Partner (Gmina Rokietnica).
- pozostałe koszty kwalifikowane realizacji Projektu przypadające na Partnera (Gminę Rokietnica), w wysokości 85%, pochodzą ze środków RPO WP 2007-2013 i wynoszą nie więcej niż 347 535,00 złotych brutto.

Więcej informacji dotyczących Projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej znajdziecie Państwo na stronie internetowej Lidera Projektu pod adresem:

https://www.pseap.pl/
http://www.si.podkarpackie.pl

 
Informacja PDF Drukuj Email

 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokietnica przeznaczonych do dzierżawy.pdf

 
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego PDF Drukuj Email

Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy zorganizowała konkurs plastyczny – „ Jan Paweł II w naszych oczach ”. Konkurs trwał do 06.06.2014r. i skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Rokietnica. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej dowolna techniką i w dowolnym formacie przedstawiającej Jana Pawła II. Na konkurs wpłynęło 54 prace. pdf

 
Informacja 20.06.2014 r. PDF Drukuj Email

Informacja Starosty Jarosławskiego znak GK-III.6620.3.1.2014 z dnia16.06.2014 r., dotycząca rozpoczęcia prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Czelatyce gm. Rokietnica.pdf

 
NOWOŚCI W BIBLIOTECE! PDF Drukuj Email

W maju KBP w Rokietnicy powiększyła księgozbiór biblioteki o nowe pozycje książkowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do odwiedzania i korzystania ze zbiorów biblioteki.pdf (szczegóły po kliknięciu tutaj)

 
Wakacje w Bibliotece - edycja 2014 PDF Drukuj Email

Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy zaprasza dzieci z terenu Gminy Rokietnica na zajęcia biblioteczne w okresie wakacyjnym.pdf

 
Informacja PDF Drukuj Email

Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawie zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy, w związku z zabiegami chemicznej ochrony roślin.pdf

 
Zarzadzenie nr 23/2014 PDF Drukuj Email

Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Rokietnica wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.pdf

 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.4.2014.AW-4 z dnia 25.04.2014 r.pdf

 
«pierwszapoprzednia41424344454647484950następnaostatnia»

Strona 44 z 51